BOOKS
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไ..
หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ทศพร แสนสวัสด..
Getting land right ระบบกำกับดูแลที่ดินไทยต้องปฏิรู..
ให้นครเยียวยาใจ = Restorative Cities / Jenny Roe a..
นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับตาข่ายแห่งความทรงจำและนิยามปร..
เนื้อในระบอบถนอม : ความสืบเนื่องและเสื่อมถอยของเผด..
เจ้าชีวิต เจ้าสรรพสิ่ง :การก่อร่างภาพลักษณ์สมัยใหม..
พระ-พุทธ-ศาสนา-ไทย ตายแล้ว? : รวมบทความว่าด้วยพระพ..
คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ /ศั..
สถาปัตย์-สถาปนา : การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนั..
ข้างหลังภาพ 14 ตุลาฯ : จากระบอบปฏิวัติของเผด็จการส..
ความหวังที่เคลื่อนไหว : โลกขวา ๆ ซ้าย ๆ และความท้า..
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
Collections
รูปพื้นชั้นล่าง (วังศุโขทัย)
รูปด้านหน้า (วังศุโขทัย)
กระเป๋าประดับตราพระปรมาภิไธย ป.ป.ร. สำหรับใส่อุปกร..
กระเป๋าประดับตราพระปรมาภิไธย ป.ป.ร. สำหรับใส่อุปกร..
หนังสือสัมปรายิกัตกะประโยชน์ ๔ ประการ
ชุดเครื่องเสวย มีดอาหารว่าง
แบบร่างป้ายอักษรพระปรมาภิไธย ปปร. ถวายพระวิมาดาเธอ..
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบเล็ก )
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบกลาง)
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วแชมเปญ )
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบใหญ่)
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วน้ำดื่ม )
Articles
การพระราชทานและการฉลองรัฐธรรมนูญสมัยแรก
สรุปการบรรยายพิเศษ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู..
สรุปการบรรยายพิเศษ : นาฏยศิลป์แผ่นดินพระปกเกล้า
สรุปเสวนาวิชาการ : นาฏกรรมมหรสพสมโภชในงานฉลองรัฐธร..
สรุปสัมมนาวิชาการ : สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกา..
เสื่อสมเด็จฯ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมชาวบ้าน ณ สวนบ้า..
นิทรรศการหมุนเวียนจากสยามสู่แคนาดา 1931
“กบฏบวรเดช” ความขัดแย้งเบื้องแรกหลังการปฏิวัติสยา..
เล่าเรื่องอาคารจากห้างฝรั่ง สู่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเ..
กำเนิดภาพยนตร์ : สื่อบันเทิงและบันทึกสยามสมัยรัชกา..
รู้จักสตรีนักเขียนในยุครัชกาลที่ 7 : ดอกไม้สด
ICOM’s International Museum Day วันพิพิธภัณฑ์สากล..
KPI's Publication
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไ..
บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา สห..
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
จดหมายเหตุศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ..
วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่..
สยาม-อาทิตย์อุทัยในนามประชาธิปก
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชส..
สมุดภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 246..
กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน.
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประเทศเชคโ..
รายละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑี..
Old Books
พระบรมราชฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธ..
พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 247..
จดหมายเหตุรายวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประ..
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-..
จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และ..
ที่ระลึกกรมอากาศยาน พ.ศ. 2470
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 และกฎกระทรวง..
ข่าวภาพไทย ปีที่ 1 เล่ม 2 กรกฎาคม 2484
สัมปรายิกัตถะประโยชน์ 4 ประการ หนังสือสอนพระพุทธศา..
ประชุมกาพย์เห่เรือ
พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พร..
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรื..
MULTIMEDIA
เพลงราตรีประดับดาว (Night Bedecked With Star I)
เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 3 ชั้น (บรรเลง)
เพลงเขมรละออองค์ เถา
เพลงราตรีประดับดาว เถา (ขับร้อง)
เพลงราตรีประดับดาว เถา (บรรเลง)
เสด็จ ฯ เยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเเคนาดา
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
หอพระสมุดสำหรับพระนคร
เสด็จฯ มณฑลปัตตานี 2471
เสด็จฯเลียบมณฑลภูเก็ต จังหวัดตรัง
เสด็จฯ เลียบมณฑลภูเก็ต
ทรงปรับเปลี่ยนพระราชพิธีให้เข้ากับยุคสมัย
EVENTS

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy