พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 และกฎกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายส่งเสริมเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยไม่ทำลายความสงบเรียบร้อย และความศีลธรรมความดีงามในสังคม ตามการนิยามความหมายของ เครื่องพิมพ์ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ การออกโฆษณา ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา รวมทั้งกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 6 ในพระรราชบัญญัติดังกล่าว

Published Date : Aug 07, 2022
Publisher : โรงพิมพ์เดลิเมล์
Page : 21 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 และกฎกระทรวงมหาดไทย 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2477 
300 a : จำนวนหน้า 
21 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
กฎหมายส่งเสริมเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยไม่ทำลายความสงบเรียบร้อย และความศีลธรรมความดีงามในสังคม ตามการนิยามความหมายของ เครื่องพิมพ์ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ การออกโฆษณา ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา รวมทั้งกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 6 ในพระรราชบัญญัติดังกล่าว 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.