แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อคุณภาพบริการของศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา โดยการทำเครื่องหมาย P ในหัวข้อที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
1. สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการ
2. สามารถค้นคว้า หาข้อมูลง่ายได้สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการ
3. ข้อมูลที่ได้รับมีเนื้อหาถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. ความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
5. หากมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา บอกเราได้ที่นี่

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy