แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อคุณภาพบริการของศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา โดยการทำเครื่องหมาย P ในหัวข้อที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
1. สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการ
2. สามารถค้นคว้า หาข้อมูลง่ายได้สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการ
3. ข้อมูลที่ได้รับมีเนื้อหาถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. ความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
5. หากมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา บอกเราได้ที่นี่