ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงเจิมช่อฟ้า แล้วทรงชักเชือกยกช่อฟ้าพระอุโบสถ เนื่องในการฉลองพระไตรปิฎกสยามรัฐ และการปฏิสังขรณ์เนื่องในการฉลองพระนครครบ 150 ปี เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2473 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy