ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงเจิมช่อฟ้า แล้วทรงชักเชือกยกช่อฟ้าพระอุโบสถ เนื่องในการฉลองพระไตรปิฎกสยามรัฐ และการปฏิสังขรณ์เนื่องในการฉลองพระนครครบ 150 ปี เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2473 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.