ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอพระสมุดวชิรญาณ และพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร ณ พระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2469 อนึ่งพระที่นั่งองค์ต่างๆ ในพื้นที่พระราชวังบวรสถานมงคลที่จัดให้เป็น หอพระสมุดวชิรญาณ และพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร มีรายเอียดดังนี้ 1. พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน จัดเป็นหอพระสมุดวชิรญาณ 2. พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย จัดแสดงวัตถุประเภทโลหะ ส่วนพระวิมาน จัดแสดงเครื่องศิลาโบราณ 3. พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเครื่องดนตรีต่างๆ 4. พระที่นั่งพิมุขมณเฑียร จัดแสดงพระราชยานต่างๆ 5. พระที่นั่งวายุสถานอมเรศร จัดแสดงพระบรมรูปและพระราชอาสน์ต่างๆ 6. พระที่นั่งปฤกฎางคภิมุข จัดแสดงเครื่องสรรพยุทธ 7. พระที่นั่งอุตตราภิมุข จัดแสดงผ้า ด้าย ไหม ต่างๆ ท้องพระโรงหนัง จัดแสดงศีรษะเรือและธรรมาสน์ 8. พระที่นั่งปจิมาภิมุข จัดแสดงเครื่องราชบรรณาการ และสิ่งเนื่องด้วยช้างสำคัญ 9. พระที่นั่งวสันตพิมาน จัดแสดงเครื่องแต่งพระตำหนัก และเครื่องสังคโลก 10. พระที่นั่งทักขิณาภิมุข จัดแสดงเครื่องเล่นต่างๆ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy