เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน

หนังสือประกอบนิทรรศการหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม ปีเดียวกัน พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจัดนิทรรศนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับราชประเพณีฝ่ายใน โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์

Published Date : Aug 13, 2022
Publisher : สถาบันพระปกเกล้า
Page : 162.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2550. 
300 a : จำนวนหน้า 
162. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือประกอบนิทรรศการหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม ปีเดียวกัน พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจัดนิทรรศนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับราชประเพณีฝ่ายใน โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.