สัมปรายิกัตถะประโยชน์ 4 ประการ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก ที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2477 เรื่อง สัมปรายิกัตกะประโยชน์ 4 ประการ โดย นายอ่ำ เปาอารยะ สัมปรายิกัตกะประโยชน์ นั้น หมายถึง ประโยชน์ในภายหน้า ซึ่งเนื้อหาได้อธิบายแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 วิธีอ่านคำบาลี ความหมายขอข้อธรรม บทที่ 2 เหตุที่ 1 สทธาสมปิทา ความมีศรัทธา บทที่ 3 เหตุที่ 2 ศีลสมปทา ความมีศีล บทที่ 4 เหตุที่ 3 จาคสมปทา ความมีใจสละ บทที่ 5 เหตุที่ 4 ปญญาสมปทา ความมีปัญญา โดยท้ายบททุกบท มีคำถามสำหรับทบทวนความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

Published Date : Aug 05, 2022
Publisher : โรงพิมพ์พระจันทร์
Page : 91 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สัมปรายิกัตถะประโยชน์ 4 ประการ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์พระจันทร์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2477 
300 a : จำนวนหน้า 
91 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก ที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2477 เรื่อง สัมปรายิกัตกะประโยชน์ 4 ประการ โดย นายอ่ำ เปาอารยะ สัมปรายิกัตกะประโยชน์ นั้น หมายถึง ประโยชน์ในภายหน้า ซึ่งเนื้อหาได้อธิบายแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 วิธีอ่านคำบาลี ความหมายขอข้อธรรม บทที่ 2 เหตุที่ 1 สทธาสมปิทา ความมีศรัทธา บทที่ 3 เหตุที่ 2 ศีลสมปทา ความมีศีล บทที่ 4 เหตุที่ 3 จาคสมปทา ความมีใจสละ บทที่ 5 เหตุที่ 4 ปญญาสมปทา ความมีปัญญา โดยท้ายบททุกบท มีคำถามสำหรับทบทวนความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy