สัมปรายิกัตกะประโยชน์ 4 ประการ

หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก ที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2477 เรื่อง สัมปรายิกัตกะประโยชน์ 4 ประการ โดย นายอ่ำ เปาอารยะ สัมปรายิกัตกะประโยชน์ นั้น หมายถึง ประโยชน์ในภายหน้า ซึ่งเนื้อหาได้อธิบายแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 วิธีอ่านคำบาลี ความหมายขอข้อธรรม บทที่ 2 เหตุที่ 1 สทธาสมปิทา ความมีศรัทธา บทที่ 3 เหตุที่ 2 ศีลสมปทา ความมีศีล บทที่ 4 เหตุที่ 3 จาคสมปทา ความมีใจสละ บทที่ 5 เหตุที่ 4 ปญญาสมปทา ความมีปัญญา โดยท้ายบททุกบท มีคำถามสำหรับทบทวนความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

Published Date : Aug 05, 2022
Publisher : โรงพิมพ์พระจันทร์
Page : 91 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สัมปรายิกัตกะประโยชน์ 4 ประการ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์พระจันทร์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2477 
300 a : จำนวนหน้า 
91 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก ที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2477 เรื่อง สัมปรายิกัตกะประโยชน์ 4 ประการ โดย นายอ่ำ เปาอารยะ สัมปรายิกัตกะประโยชน์ นั้น หมายถึง ประโยชน์ในภายหน้า ซึ่งเนื้อหาได้อธิบายแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 วิธีอ่านคำบาลี ความหมายขอข้อธรรม บทที่ 2 เหตุที่ 1 สทธาสมปิทา ความมีศรัทธา บทที่ 3 เหตุที่ 2 ศีลสมปทา ความมีศีล บทที่ 4 เหตุที่ 3 จาคสมปทา ความมีใจสละ บทที่ 5 เหตุที่ 4 ปญญาสมปทา ความมีปัญญา โดยท้ายบททุกบท มีคำถามสำหรับทบทวนความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.